Dołącz do nas

Zarejestruj

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wyniki

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatównieprzyjętych

Potrzebne informacje

Zarzadzenie_Burmisrza

Zarządzenie Nr 39 /2020
Burmistrza Włodawy
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2020 z 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1148), zarządzam co następuje:
§ 1. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zmienia się zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, § 1. otrzymuje brzmienie:

,,§ 1. W podstępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

 Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1234
1Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. –

13.03.2020 r.

24-28.04.2020 r.
2Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym16.04.2020 r.

 

29.04.2020 r.

3Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych17.04.2020 r.30.04.2020 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia20-22.04.2020 r.04-06.05.2020 r.
5Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatównieprzyjętych23.04.2020 r.07.05.2020 r.

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 5/2019

dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO

 we Włodawie

Rok. Szk. 2019/2020

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z dnia 16 marca 2017 ( Dz.U. z 21 marca 2017 poz. 610).
 3. Statut Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie
 4. Uchwała rady Miejskiej  nr V/21/19 z dnia 14 stycznia 2019 r.
 5. Zarządzenia nr 9/2019 Burmistrza Włodawy z dnia 16 stycznia 2019r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie  odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Kartą Zgłoszenia  dziecka do przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć:
 • Miejskie Przedszkole Interacyjne we Włodawie
 1. ,,przedszkolu pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą  zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

 

POSTANOWIENIA REKRUTACYJNE

 • 2
 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci  wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
 3. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych         w czasie trwania naboru uzupełniającego, w przypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Dzieci nie zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Włodawa mogą ubiegać się  o przyjęcie do przedszkola w przypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 • 3 Harmonogram określający terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich  we Włodawie określa odrębne zarządzenie Burmistrza Włodawy.
 1. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z zaznaczeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych oraz do dwóch oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych.
 2. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka, którą pobieramy ze strony internetowej przedszkola: bip.lubelskie.pllub w przedszkolu we Włodawie przy ul Szkolnej 5. Podpisaną Kartę Zgłoszenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia we wskazanym terminie tj. Od 1 marca do 13 marca 2019 roku w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym we Włodawie.
 3. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.
 4. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje się do publicznej wiadomości   w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie. Lista zawiera imiona       i nazwiska kandydatów przyjętych, kandydatów nie przyjętych oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

PRZEBIEG REKRUTACJI

 • 4
 1. Do Karty zgłoszenia dziecka rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. Wypełnioną kartę zgloszenia dziecka : podpisują rodzice /prawni opiekunowie / dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez   dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie.

 

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 2. a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 3. b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości isty kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 4. c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 5. Komisja rekrutacyjna rozpatruje Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola zgodnie z art. 131 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz Uchwałą nr V/21/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia  14 stycznia 2019r.      w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określania dokumntów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tycch kryteriów..

6.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 1. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, następuje losowy wybór kandydata.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu w którym zostało zakwalifikowane.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 5
 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów dotyczących przyjęć:
  • Wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata
  • Niepełnosprawność kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze    względu na niepełnosprawność ( o ile takie wystawiono)

2.3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata –  orzeczenie o niepełnosprawności lub           o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy    z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.2046 i 1948) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę 

2.4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – j.w

2.5 Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka –j.w. 

2.6 Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu –oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

2.7 Kandydaci objęci pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 697- oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

 • 6

Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

 1. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 2. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach.

 

 

mgr Jolanta Karpiuk

/dyrektor przedszkola/

UWAGA !!!

Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola na rok szk. 2020/2021 prosimy Rodziców

o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Brak potwierdzenia skreśla dziecko z listy dzieci przyjętych
do przedszkola.

Potwierdzenia dokonujemy w dniach 04 – 06.05. 2020r.

Telefonicznie – 82/5722 231

pocztą elektroniczną – mpi@poczta.onet.eu

 

Jolanta Karpiuk

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego

we Włodawie

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego

we Włodawie na rok szk. 2020/2021

Postępowanie uzupełniające

rok ur 2015

1. Chodkowska Natalia

rok ur. 2016

1. Gorgol Zuzanna

2. Wilczyński Fabian

 

rok ur. 2017

1. Buchman Aleksander

2. Gryglicki Stanisław

3. Kierepka Mikołaj

4. Skotak Michał

5. Tomaszek Anna

rok ur. 2018

1. Chudaś Antoni

2. Oszust Lilla

3. Piórkowska Zuzanna

4. Piotrowska Lena

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

/Edyta Lewaj/

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego

we Włodawie na rok szk. 2020/2021

Postępowanie uzupełniające

1. Bury Zuzanna

2. Jaworski Marcel

3. Kurec Jan

4. Miłosz Aleksander

5. Onyszczuk Gabriela

6. Piejko Aleksander

7. Pręciuk Izabela

8. Skulski Mikołaj

9. Stecun Zuzanna

10. Stecun Jan

11. Wojtak Milena

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

/Edyta Lewaj/

Lista kandydatów przyjętych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego

we Włodawie na rok szk. 2020/2021

Postępowanie uzupełniające

 1. Buchman Aleksander
 2. Chodkowska Natalia
 3. Chudaś Antoni
 4. Gorgol Zuzanna
 5. Gryglicki Stanisław
 6. Kierepka Mikołaj
 7. Oszust Lilla
 8. Piórkowska Zuzanna
 9. Piotrowska Lena
 10. Skotak Michał
 11. Tomaszek Anna
 12. Wilczyński Fabian

 

Lista kandydatów nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego

we Włodawie na rok szk. 2020/2021

Postępowanie uzupełniające

 1. Bury Zuzanna
 2. Jaworski Marcel
 3. Kurec Jan
 4. Miłosz Aleksander
 5. Onyszczuk Gabriela
 6. Piejko Aleksander
 7. Pręciuk Izabela
 8. Skulski Mikołaj
 9. Stecun Zuzanna
 10. Stecun Jan
 11. Wojtak Milena                                            Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Need More Details? Save Time by Contact Us., We Can Help You.

Call Us On : 00 123 456 789

Mail Us : admin@domain.com

X