Zał nr 1 do zarządzenia nr 15/2020

z dnia 26 sierpnia 2020r.

 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym we Włodawie

w okresie pandemii koronawirusa COVID – 19

 

Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki i ich rodziców oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej w związku z otwarciem przedszkoli.

Zakres procedury:

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Pracownicy zobowiązani są postępować zgodnie       z przyjętymi procedurami, a rodzice zobowiązani są je znać i przestrzegać.

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.30., zgodnie z potrzebami rodziców. Drzwi wejściowe do placówki są zamknięte.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych pobyt dziecka w przedszkolu odbywać się będzie w wyznaczonej na ten czas stałej sali.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci, przy czym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m , jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 4. Do grupy przyporządkowani będą, w miarę możliwości organizacyjnych ci sami, stali opiekunowie.
 5. Opiekunowie będą zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, wynoszący min. 1,5 m.
 6. Przedszkole zapewni, w miarę możliwości taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 7. Nauczycielki pracują stacjonarnie wg. ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 8. W ciągu jednego dnia w grupie pełnią naprzemiennie dyżury 2 nauczycielki, świadczące działania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne.
 9. Nauczycielki będą organizować wyjścia poza teren przedszkola np. park, łąka, jedynie przy sprzyjającej pogodzie. Dzieci będą wychodziły na przedszkolny plac zabaw po uprzednim zdezynfekowaniu tego miejsca i ustaleniu harmonogramu wyjść.
 10. W sali, w której przebywa grupa będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyczyścić lub dezynfekować (pluszowe zabawki, wózki, lalki, ubranka dla lalek, dywany itp.).

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci nie wchodzą na tren placówki, oczekują przed placówką zachowując dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m.
 2. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko w jego obecności zostanie poddane pomiarowi temperatury ciała przy wejściu do przedszkola.. Pomiaru będzie dokonywała osoba wyznaczona przez dyrektora. Jeżeli wynik pomiaru wynosi 37C wówczas dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.
 3. Po zmierzeniu temperatury ciała dziecka dyżurujący pracownik odprowadza dziecko do szatni, pomaga w czynnościach samoobsługowych, a następnie odprowadza do grupy, do której uczęszcza dziecko.
 4. Po wejściu do sali dziecko pod kontrolą nauczycielki bądź innej osoby pracującej w grupie myje ręce ciepłą wodą i mydłem.
 5. Ograniczenie wejścia do przedszkola nie dotyczy rodziców dzieci, które odbywają okres adaptacyjny, czyli dzieci nowo przyjęte. Za zgodą dyrektora na terenie przedszkola może przebywać rodzic/opiekun z zachowaniem środków ostrożności ( maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz dystansu społecznego 1,5m.
 6. W związku z powyższym na terenie szatni może przebywać czworo rodziców wraz ze swoimi dziećmi.
 7. Przemieszczanie się uprawnionych rodziców wraz z dziećmi do szatni monitoruje wytypowany przez dyrektora pracownik przedszkola. Rodzic po przebraniu dziecka i odprowadzeniu do swojej sali opuszcza przedszkole wyjściem ewakuacyjnym wychodzącym z szatni lub  holu panelowego .
 8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wówczas nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 10. Do przedszkola może uczęszczać dziecko wyłącznie zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące  w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.

Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID – 19.

Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje         o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.

Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik jest obowiązany do samokontroli własnego stanu zdrowia.
 2. Przed każdym wejściem/ wyjściem z placówki pracownicy obowiązani są do dezynfekcji rąk oraz do częstego ich mycia ciepłą wodą i mydłem wg instrukcji.
 3. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez pracowników w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Taki obowiązek mają pracownicy dyżurujący przy wejściu do przedszkola.
 4. Nauczycielki przypominają dzieciom o konieczności mycia rąk zwłaszcza przed jedzeniem, po wyjściu z toalety lub po powrocie z placu zabaw.
 5. Nauczycielki unikają organizowania większych skupisk dzieci w sali lub przy jednej zabawce/urządzeniu na placu zabaw.
 6. Pracownicy obsługi regularnie wykonują prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych:  klamek, włączników światła ( monitoring zał nr 2) oraz  stolików i krzeseł  w salach, w których przebywają dzieci ( monitoring zał nr 3).
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy ściśle przestrzegają zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Sale w których przebywają dzieci i opiekunowie są systematycznie wietrzone ( załącznik nr 4)
 9. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, gorączkę należy je odizolować w wyznaczonym na ten cel miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.
 10. Pomoc nauczyciela odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19. ( pomieszczenie nr 14)/
 11. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 12. Pracownicy kuchni przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 13. Wykonując zadania, utrzymują odległość min 1.5 m pomiędzy stanowiskami pracy.
 14. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnię, sprzęty i pomieszczenia.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice /opiekunowie prawni dzieci są zobowiązani do udostępnienia nauczycielkom swoich aktualnych numerów telefonów, pod którymi są dostępni.
 2. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19 oraz czynnikami ryzyka COVID-19 w przedszkolu, umieszczonymi na stronie internetowej przedszkola oraz podpisują i dostarczają do przedszkola      załącznik nr 1 do procedury.
 3. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko , a jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji, wówczas dziecko pozostawiają w domu.
 4. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawek.
 5. Nie dajemy do przedszkola własnego jedzenia ani picia.
 6. Przed każdym wejściem lub wyjściem z placówki rodzice maja obowiązek dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa i ust.

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE  DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ                                I POWIERZCHNI

 1. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a dozowniki z płynem do dezynfekcji są oznakowane.
 2. Wszystkie toalety dezynfekowane są na bieżąco.
 3. W widocznym miejscu wywieszone są numery alarmowe , w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

HIGIENA DZIECI

 1. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w szczególności:
 • wyjaśniają dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone,
 • systematycznie przypominają dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i higieny,
 • zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed posiłkiem, po zabawie, po skorzystaniu z toalety,
 • wdrażają dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa,

 

KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostają zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni (środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów). Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
 2. Wprowadza się obowiązkowe czyszczenie i dezynfekowanie blatów stołów i  krzeseł po każdym posiłku .
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.

PODEJMOWANIE  DZIAŁAŃ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA  

            U DZIECKA OBJAWÓW CHOROBY ZAKAŹNEJ COVID – 19

 

 1. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka w celu niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 2. Dziecko z objawami chorobowymi ( gorączka, duszności, kaszel) należy odizolować w odrębnym, przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu – IZOLATORIUM ( sala nr 14),  wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) .
 3. Opiekę nad dzieckiem sprawuje pomoc nauczyciela , który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 5. W w.w przypadku dyrektor kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Włodawie o poradę lub konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.
 6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach przedszkola, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane       o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 7. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych Dyrektor

w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dokładnego odkażenia pomieszczeń i przedmiotów.

 1. Obszar, w którym przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
 2. zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

U PERSONELU

 

 1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie, wyposażone m. in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych – IZOLATORIUM.
 3. Zasady postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem:
 • w przypadku pojawienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych pracownik nie powinien przychodzić do pracy. Powinien pozostać w domu, powiadomić o tym fakcie dyrektora placówki i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/gis  lub /web/koronawirus/  a także obowiązujących przepisów prawa,
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.
 3. Dyrektor w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola, w celu przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.
 4. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach,

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

POSTANOWENIA KOŃCOWE

1 Z wprowadzanymi  procedurami, koniecznymi dla zachowania bezpieczeństwa              i zdrowia zostają zapoznani wszyscy pracownicy placówki, których zobowiązuje się do ich przestrzegania i ścisłego stosowania.

 1. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej

przedszkola. Każdy Rodzic jest zobowiązany przygotować własne dziecko na zmiany

w funkcjonowaniu przedszkola wynikające z wprowadzenia powyższych procedur.

 1. W razie konieczności, w celu poprawy warunków bezpieczeństwa procedura może ulec modyfikacjom.
 2. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku do odwołania przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie.

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego

we Włodawie

 

 

 

 

 

 

 

 

zał. Nr 1                                                               Włodawa, dn………………………………………

 

DEKLARACJA RODZICA

 

imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………….

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI           W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim:

 • przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych     w czasie pobytu w placówce;
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;
 • przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki            i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych ;
 • wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w momencie wejścia do placówki i w razie zaobserwowania u niego niepokojących objawów zdrowotnych;
 • zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu:

matka………………………………………………………….

ojciec……………………………………………………………

…………………………………..

(czytelny podpis rodzica)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

do załącznika nr 1

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1)        Administratorem Pani/Pana danych jest Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie ul. Szkolna 5, tel 82/5722 231; email: mpi@poczta.onet.eu

2)        Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

4)        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

5)        Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

6)        Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)        W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

9)        Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny.

X