0
Wydarzenia

Wniosek 2

Zarządzenie Nr 8/2021

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia działalności 

Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach       i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), rozporządzenia Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 26 marca  2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 561) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2021r. poz. 651)

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Ogranicza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  Miejskiego Przedszkola  Integracyjnego we Włodawie w okresie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci Miejskiego Przedszkola Integracyjnego.
  2. W okresie czasowego ograniczenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola Integracyjnego są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493).
  3. W okresie czasowego ograniczenia zajęć, o którym mowa w ust. 1 w przedszkolu zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców, o których mowa w § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 26 marca  2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2021r.  poz. 561).
  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2021r.

Jolanta Karpiuk

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego

we Włodawie

Leave a Comment

X