Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mpiwl.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Miejskie Przedszkole Integracyjne
ul. Szkolna 5
22 – 200 Włodawa
Tel: 82 5722 231
e-mail: mpi@poczta.onet.eu

Data publikacji strony internetowej 21.09.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji : 29.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2024.03.29 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny
    do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają  opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2024 r.
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Szmidt, szmidt.e19@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82  5722 231. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać furtkę, a następnie w odległości 100 m od furtki drzwi wejściowe – otwierane ręcznie na zewnątrz.

2. Budynek składa się wyłącznie z parteru.

3. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Drzwi wejściowe są przystosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim.

4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  i oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel przedszkola.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7. W odległości 150m od przedszkola znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja mobilna:
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

X