Od 1 września 2023 roku nasze przedszkole przystąpiło do programu Przedszkole Promujące Zdrowie. Rozpoczęliśmy okres przygotowawczy do przystąpienia do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

            Program Przedszkole Promujące Zdrowie (PPZ)  ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do większej aktywności fizycznej oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzięki temu dzieci z naszego przedszkola i ich rodziny będą cieszyły się lepszą kondycją fizyczną oraz stanem zdrowia. Przez cały rok szkolny będziemy podejmować szereg inicjatyw, aby uświadamiać znaczenie zdrowego stylu życia, które będzie owocować w przyszłości.

Koncepcja i zasady tworzenia przedszkola promującego zdrowie:

Podstawą tworzenia przedszkola promującego zdrowie jest koncepcja promocji zdrowia i wykorzystywane w niej specyficzne podejścia. Poznanie i zrozumienie tej koncepcji jest niezbędne dla wdrażania i rozwoju Przedszkola Promującego Zdrowie.

Co to jest „zdrowie”?

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Co to jest promocja zdrowia?

            Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest  znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

 Podejścia w promocji zdrowia:

W promocji zdrowia wykorzystuje się specyficzne podejścia. Szczególnie istotnymi wśród nich są:

 •  Podejście siedliskowe –zdrowie jest tworzone i doświadczane przez ludzi                    w miejscach, w których uczą się, pracują, bawią, odpoczywają, kochają. Siedlisko jest systemem społecznym (całością), który zmienia się, aby poprawiać i doskonalić zdrowie. W siedlisku, którym jest np. miasto, zakład pracy, szkoła, przedszkole, rodzina, ludzie podejmują wspólnie działania na rzecz zdrowia, poszukując różnych form wsparcia z zewnątrz.
 • Podejście „od ludzi do problemu” –ludzie (społeczność) w danym siedlisku  identyfikują własne problemy zdrowotne po to, aby je rozwiązać (usunąć, zredukować). Podejmują w tym celu działania (a nie narzucone, zewnętrzne programy), w których uwzględnia się dwie grupy czynników: środowiskowe (związane z miejscem i warunkami ich codziennego życia, relacjami z innymi) i osobiste (styl życia, kompetencje, motywacja, zdolności przystosowawcze). Podstawowym warunkiem ich skuteczności jest uczestnictwo i współdziałanie ludzi oraz tworzenie warunków dla aktywności jednostek i grup.
 • Tworzenie sieci siedlisk/organizacji realizujących projekty/programy promocji zdrowia w celu wymiany informacji i doświadczeń, współpracy bez rywalizacji                i podejmowania wspólnych działań.

Długotrwałość działań i systemowe podejście do planowania, dokonywanie ewaluacji jako podstawowe warunki skuteczności podejmowanych działań.

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników         i rodziców dzieci),
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
 • realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone        w czterech standardach PPZ.

Standardy przedszkola promującego zdrowie:

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania       zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną i stwarza warunki do praktykowania  w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

            Tworzenie i rozwój Przedszkola Promującego Zdrowie to proces wielu zmian dokonywanych przez członków jego społeczności. Zmiany te dotyczą jednostek oraz przedszkola jako instytucji i siedliska. Jest to proces długotrwały, gdyż efektów zmian, w tym zmian zachowań zdrowotnych ludzi, można oczekiwać po kilku latach systematycznych działań.

Cele koncepcji pracy przedszkola:

1.Promowanie  edukacji prozdrowotnej. Dbanie  o zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne, duchowe dzieci.
2.Umożliwienie pełnego udziału dzieci, również ze specjalnymi potrzebami w edukacji – zapewnienie możliwości korzystania z kształcenia specjalistycznego, rehabilitacji odpowiednio do rodzaju dysfunkcji oraz wsparcia pedagogicznego i terapeutycznego.
3.Rozwijanie u wychowanków kompetencji społecznych.
4.Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
6.Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym i wykorzystywanie zasobów środowiska dla podnoszenia jakości kształcenia.

 

 MISJA PRZEDSZKOLA: ” W zdrowym ciele zdrowy duch”

            Przedszkole nasze jest placówką prozdrowotną, przyjazną dzieciom, w której  poznają czym jest zabawa, nauka, sport, zdrowie, by od najmłodszych lat dbać o zdrowie psychiczne, fizyczne, duchowe.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki. Nasz plac zabaw i ogród przedszkolny zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu, zachęca do obserwacji przyrody.

Tworzenie Przedszkola Promującego Zdrowie to proces wymagający zaangażowania wielu ludzi i podjęcia szerokich, różnorodnych działań. Realizacja programu PPZ wymaga systematycznej i intensywnej pracy całego zespołu, który wierzy i chce dokonywać zmian     w środowisku mającym na celu kształtowanie zdrowego stylu życia.

Nad procesem tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie czuwał będzie powołany zespół do spraw promocji zdrowia:

– Jolanta Karpiuk – dyrektor przedszkola

– Ewelina Szmidt – koordynator (nauczycielka)

– Marta Głąb – nauczycielka

– Monika Hetman – pedagog

-Agnieszka Durys – logopeda

– Anna Megiel – radna Rady Miejskiej we Włodawie, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

– Agnieszka Wrzos – pracownik obsługi

–  Magdalena Hordejuk – kucharka

– Andżelika Dorosz – przedstawiciel rodziców

W tym celu  systematyczne działania związane z  promocją zdrowia skupiają się przede wszystkim na:

 • przekazywaniu dzieciom spójnych i zrozumiałych dla nich informacji dotyczących zdrowia i zachowań z nim związanych,
 • pytaniu dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i braniu ich pod uwagę,
 • powierzaniu dzieciom prostych zadań,
 • zachęcaniu dzieci do generowania pomysłów,
 • zachęcaniu dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzeniu warunków do tej współpracy.

Zdjęcia oraz opisy działań z promocji zdrowia zamieszczane będą na bieżąco na stronie naszego przedszkola w zakładce Przedszkole Promujące Zdrowie: https://mpiwl.pl/przedszkole-promujace-zdrowie/

 

Dla osób, które chcą zdobyć więcej informacji na temat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, zapraszamy do zapoznania się z „Poradnikiem dla Przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, link znajduje się poniżej:
przedszkole-promujace-zdrowie_wersja-ostateczna-3
oraz odwiedzenia strony internetowej: https://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

X